Objednejte si lahůdky do chladícího boxu. Více info

OBJEDNÁVKY: +420 725 946 108

Nákupní košíkkošík Vložte lahůdku

OBJEDNÁVKY A DOTAZY:
Mobil: +420 725 946 108
E-mail: info@lahudky-jitrenka.cz
Otevírací doba

Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.

 

1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. Společnost Lahůdky JITŘENKA, spol. s r. o. vydává v platném znění dle obchodního zákoníku tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
Lahůdky JITŘENKA, spol. s r. o.  se sídlem Gagarinova 1456, Teplice 415 01, IČ: 25414348, DIČ: CZ25414348, e-mail: info@lahudky-jitrenka.cz, telefonní kontakt: +420 606 636368 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C.:, vložka 16621 (dále jen Prodávající) na straně jedné a kupujícím (dále jen Kupující/zákazník) na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.lahudky-jitrenka.cz (dále jen Eshop). Kupní smlouvu lze také uzavřít na základě osobní objednávky v místě Prodávajícího, telefonicky, nebo e-mailem.
1.3 Je-li Kupujícím spotřebitelem dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li Kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy (objednáním zboží) potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních (obchodních) podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu:
• Předá bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
• Předá zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
(V případě váženého zboží je přípustná hmotností odchylka +/- 10 % z váhy objednaného zboží.)
• Zajistí rozvoz objednaného zboží Kupujícímu, pokud si i službu dodání objedná. Kupující si vyhrazuje právo na dočasné zrušení této služby, pokud mu to nedovolí provozní podmínky. Rozvoz Prodávající provádí v pracovní době provozovny na den a čas určený Kupujícím. Po-Čt 9.00–13.00, Pá 9-13, So-dle dohody předem, Ne 9.00 – 13.00.

• Umožní Kupujícímu osobní odběr v místě  provozovny v čase, který si Kupující dohodne při objednávce předem.
1.6 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího umístěné na Eshopu www.lahudky-jitrenka.cz a jeho následným objednáním (prostřednictvím Eshopu, e-mailem, telefonicky či osobně) podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem odesláním elektronické objednávky přes Eshop. Prodávající následně uzavření smlouvy potvrdí odesláním potvrzení objednávky na emailovou adresu Kupujícího (na e-mailovou adresu uvedenou při tvorbě objednávky). V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, cenu celkem k úhradě a prostor pro vyplnění identifikačních údajů Kupujícího.
2.3 Identifikační údaje Kupujícího jsou zejména: jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 
2.4 Cena veškerého zboží a služeb nabízených na Eshopu Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících.  Cena zboží a služeb je platná po dobu jejího zveřejnění na Eshopu Prodávajícího.
2.5 Cena dopravy se řídí rozdělením podle unikátních PSČ, jež jsou uvedeny na Eshopu. Dopravné se ale dá domluvit i individuálně.
2.6 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře, čímž dochází k souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek ze strany Kupujícího.
2.7 Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v Eshopu Prodávajícího, tj. že vystavení zboží v Eshopu Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.8 Veškeré skutečnosti uváděné Kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu Prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle Prodávající Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jejím následným potvrzením Prodávajícím.

2.9 Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky, respektive kupní smlouvy.
2.10 Zboží může být Kupujícímu zavezeno Prodávajícím na zadanou adresu, nebo si je může vyzvednout Kupujícím osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o., Gagarinova 1456, Teplice 415 01 a to v den a hodinu, kterou si sám zvolí v objednávce. Objednávku je třeba zadat minimálně 24 hodin před požadovaným vyzvednutím/dodáním. Některé výrobky je nutné objednávat ještě s větším předstihem. U těchto výrobků je tato informace uvedena na Eshopu.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost předat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu povinnost za toto zboží Prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně Kupujícího dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 Kupující může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem, na který byla objednávka zadána. Dostatečnou dobou se myslí minimálně 24 hodin předem.
4.2 Odstoupení od smlouvy musí Kupující sdělit Prodávajícímu e-mailem nebo osobně v místě provozovny.
4.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy v řádném termínu, nevzniká mu povinnost hradit žádné storno poplatky.
4.4 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy a nedodrží postup dle bodu 4.1 a 4.2, vznikne mu povinnost uhradit 50 % z celkové částky objednaného zboží a služeb.
4.5 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.6 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží Kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží Kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit Prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude Kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 2 dnů po uzavření smlouvy.
5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.4 Při osobním vyzvednutí objednávky v místě provozovny je daňovým dokladem účet vydaný pokladnou Prodávajícího. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
5.5 Při bezhotovostní úhradě objednávky Kupujícím, si Prodávající vyhrazuje právo zaslat daňový doklad v elektronické podobě na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Na výrobky Prodávajícího poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány jak Prodávajícím tak Kupujícím při teplotě do +5°C. 
6.2 Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má Kupující právo na vrácení peněz za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího e-mailovou zprávou, osobně nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o., Gagarinova 1456, Teplice 415 01) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží Kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (při dodržení skladovacích podmínek +1°C až +5°C).
6.5 Záruční doba běží od předání zboí Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Zjistí-li Kupující nesrovnalosti v převzaté objednávce (ať už kvalitativní či kvantitativní), je nutné o těchto věcech ještě ten samý den informovat Prodávajícího. Jen tak lze požadovat finanční náhradu či nové zboží.

 

7. Ochrana osobních údajů
7.1 Kupující odesláním/podáním objednávky uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě Kupující uvedl v objednávce, a to především pro účely umožňující kontaktovat Kupujícího v případě nutnosti a pro účely účtovací při tvorbě daňového dokladu. Prodávající může data využit i v rámci marketingových akcí, za účelem informování Kupujícího o nových produktech a službách Prodávajícího. 
7.2 Jedná se zejména o osobní údaje Kupujícího: jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, adresu bydliště/sídla, doručovací adresu, datum narození, IČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující může kdykoli požádat Podávajícího o okamžitý výmaz všek svých osobních údajů.

 

8. Závěrečná ujednání
8.1 Veškeré vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího (https://www.lahudky-jitrenka.cz/obchodni-podminky/), v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím nebo v den zadání telefonické či osobní objednávky Prodávajícímu.
8.4 Odesláním elektronické objednávky, osobní objednávky nebo zadáním telefonické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží a služeb uvedených v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
8.5 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
 

Pravidla nakládání s osobními údaji Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.

 

1. Informace o Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.

1.1 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

1.2 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Martin Paroulek, paroulekm@lahudky-jitrenka.cz, 606636368.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1 Údaje poskytnuté zákazníky. V Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  zpracováváme osobní údaje o zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které Prodávajícímu Kupující sám poskytne při nákupu na Eshopu www.lahudky-jitrenka.cz nebo při vytvoření, e-mailové, telefonické či osobní objednávky.

2.2 Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou, méno a příjmení, IČ, název firmy a adresu Kupujícího, telefonní číslo. Pokud Kupující chce, můžete uvést i další údaje, například datum narození nebo poznámku o možných  doručení.

2.3 Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  informace o zboží, které zákazníci zakoupili. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o zákazníkovo zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1 Pro vyřízení objednávky Kupujícího, tj. pro splnění smlouvy mezi Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  vyřídit Vaši objednávku.

3.2 Pro nabídku našich produktů zákazníkům Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. formou obchodních sdělení využívá Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Eshopu www.lahudky-jitrenka.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  v podobě omezeného přímého marketingu. Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje zákazníkovi kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Souhlas může zákazník kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme zákazníkovi údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.

3.3 Pro lepší cílení reklamy a propagace Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  zpracovává Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě souhlasu uživatele s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co zákazníka skutečně zajímá a co hledá, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

 

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1 Obchodní sdělení. Zákazníci Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

a) kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení

b) vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  na e-mailové adrese info@lahudky-jitrenka.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5. Kdo má přístup k (osobním) údajům?

5.1 V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.

5.2 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů pověřence-Mgr. Martina Paroulka, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatel po ukončení kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím uchovává všechny osobní údaje zákazníků. Údaje jsou zabezpečené a uložené v pracovním počítači v kanceláři pověřence. Tento počítač je zabezpečen heslem a přístup má pouze pověřenec.

 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů pověřence-Mgr. Martina Paroulka, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatel po ukončení kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím uchovává všechny osobní údaje zákazníků. Údaje jsou zabezpečené a uložené v pracovním počítači v kanceláři pověřence. Tento počítač je zabezpečen heslem a přístup má pouze pověřenec.

6.3 V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování jejich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. požádá o udělení nového souhlasu.

6.4 Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies zákazník povolí ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem.

6.5 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. vztahují.

 

7. Jaká jsou zákazníkova práva?

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. při vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  potvrdí zákazníkovi, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně mu budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  správně vyřídit zákazníkovu objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. zákazníkovi údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Mimo výše uvedená oprávnění má zákazník vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1 Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. dbá na bezpečnost zákazníkových údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o.  pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Lahůdky JITŘENKA spol. s r. o., e-mailem na adresu info@lahudky-jitrenka.cz, nebo na telefonním čísle 606636368.

 

10. Účinnost

10.1 Tyto obchodní (smluvní) podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.